Omstødelse af ægteskab

Omstødelse af ægteskab kan ske i tilfælde, hvor der var graverende forhold ved indgåelse af ægteskabet. Omstødelse sker ved dom. Er der krænket væsentlige offentlige hensyn ved indgåelsen, kan ægteskabet omstødes via advokat efter § 23. Disse tilfælde er indgåelse af ægteskab i strid med § 6, dvs. ægteskab mellem slægtninge i ret op- eller nedstigende linje eller mellem søskende, og ægteskab i strid med § 9, dvs. indgåelse mellem personer, hvoraf den ene stadig er i et ægteskab eller i et registreret partnerskab.

Ægteskab, der er indgået i strid med § 9, kan dog ikke omstødes, hvis det er ophørt, inden omstødelsessag er anlagt, jævnfør tilbud Ægteskabsloven § 23, stk. 2. Normalt skulle prøvelsen forhindre, at ægteskab rent faktisk skulle kunne blive indgået i strid med disse bestemmelser.

Gratis advokat tilbud

Bigami er der forekommet i fx U 1962627, hvor en frasepareret kvinde bl.a. havde benyttet falske underskrifter. Omstødelse kan kun ske, hvis det tidligere ægteskab rent faktisk var gyldigt, eller det seneste er tilbud gyldigt, jævnfør herved afgørelserne i TFA 2004.13, hvor en tyrkisk religiøs vielse ikke havde retsvirkning i Tyrkiet og derfor heller ikke her, og TFA l999.l05, hvor et philippinsk, bigamisk ægteskab var en advokat nullitet. Jf. tillige TFA l999.l60/2, hvor et ægteskab ikke var gyldigt efter Californisk ret og som konsekvens deraf heller ikke efter dansk ret.

Omstødelsessag efter Ægteskabsloven § 23 anlægges af social- og integrationsministeren eller den, han bemyndiger dertil. Da det offentlige anlægger sagen, er der en rimelig advokat tilbud sikkerhed for, at der rent faktisk gennemføres omstødelsessag. Ved bigami kan tillige ægtefællen i det tidligere ægteskab anlægge sag. Endvidere kan et ægteskab omstødes ved sagsanlæg fra den ene ægtefælle i en række tilfælde, jævnfør nærmere Ægteskabsloven § 24.

Omstødelse kan efter nr. l ske, hvis vedkommende ved indgåelse af ægteskabet befandt sig i en tilstand med 3 advokat tilbud, der udelukkede evnen til at handle fornuftsmæssigt. Som nævnt må ægteskab ikke indgås, hvis en af personerne savner evnen til at handle fornuftsmæssigt.